Go to Top

Bezpečnostný systém

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM – security system [sk]

Bezpečnostný systém predstavuje nástroj na tvorenie a uskutočňovanie bezpečnostnej politiky, na zaistenie bezpečnosti v danom prostredí, čase a na daný účel.

Z tohto hľadiska náš bezpečnostný systém zabezpečuje nasledujúce funkcie :

PREVENTÍVNU : zameranú na predchádzanie vzniku nebezpečných udalostí, ktoré majú tendenciu spôsobiť významné škody, alebo ohroziť existenciu objektu ochrany v ponímaní či už ako chránená osoba, chránený majetok, chránené predmety, informácie atď. = vypracovávanie bezpečnostných projektov, mobilné preventívne kontroly zabezpečovacích a poplachových systémov chránených objektov.

POHOTOVOSTNÚ : zameranú na zaistenie trvalej pripravenosti okamžitého použitia potrebných síl a prostriedkov, určených na riešenie krízových situácií napríklad ohrozenie života, alebo zdravia chránenej osoby, napadnutie chráneného objektu páchateľom, atď. = zásahová skupina v 24 hodinovej pohotovosti.

INFORMAČNÚ : zabezpečujúcu trvalú analýzu bezpečnostného prostredia, identifikáciu bezpečnostných rizík a ohrození a včastné upovedomenie o vznikajúcich krízových situáciách = pult centralizovanej ochrany.

REAKCIE : nasadenie disponibilných síl a prostriedkov na vzniknuté krízové situácie = zásah zásahovej skupiny.