Go to Top

Politika spoločnosti

Politika_IMS_01_oznam.pdf pdf_icon_s
 1. Manažment SG Security s.r.o. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001,
  OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 a AQAP 2110, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný IMS celej
  spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.
  Deklarujeme svojim konaním, že manažment, zodpovedný za realizáciu, je odborný, ochotný sa
  trvalo vzdelávať a prijímať opatrenia pre zabezpečenie bezpečnej výroby na prevádzkach.
 2. Spoločnosť zabezpečuje trvalú úroveň kvality svojich služieb s cieľom uspokojovania potrieb
  zákazníkov, zabezpečuje služby podľa požiadaviek platných technických a legislatívnych noriem.
  Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať pri práci záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti
  bezpečnosti a ochrany zdravia, bezpečnosti informácií.
 3. Spoločnosť uplatňuje princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd. Kladie dôraz na
  prevenciu zdravia a zranení, predvídanie nehôd a havarijných stavov, oproti odstraňovaniu zistených
  nedostatkov. Spoločnosť sa zaväzuje sledovať a minimalizovať vznik bezpečnostných rizík, nehôd
  a nežiaducich udalostí na pracoviskách, analyzovať a minimalizovať úrazovosť na pracoviskách.
 4. Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním
  a zvyšovaním povedomia. Zároveň očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú
  a profesionálnu prácu. Spoločnosť k naplneniu Politiky IMS udržuje dobré partnerské vzťahy so
  svojimi dodávateľmi.
 5. Spoločnosť dosahuje tento cieľ stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi SR.
  Orientuje úsilie zamestnancov spoločnosti na dodržiavanie a zvyšovanie úrovne kvality svojich
  služieb.
 6. Spoločnosť rozvíja kultúru vzťahov, udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila
  spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoc našej spoločnosti odkázané, alebo závislé.
 7. Stanovená Politika IMS je záväzná pre všetkých interných zamestnancov spoločnosti. Všetci
  riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku uplatňovať v praxi a prijímať účinné
  opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní IMS. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto
  Politike IMS je poverený Zmocnenec vedenia pre integrovaný systém (ZVIS) v spoločnosti.
 8. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
 9. Politika IMS nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Spoločnosť sa rozhodla informovať verejnosť
  o tejto Politike IMS.