Go to Top

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti je možné urobiť:

Mailom:
oznamenie@sgsecurity.sk
(schránka je prístupná 24 hodín denne a má k nej prístup iba zodpovedná osoba)

Písomne
v zalepenej listovej obálke odovzdanej na podateľni a označenej:
„NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“


Evidencia a vyhodnotenie:
V súčasnosti nie sú evidované žiadne podania.