Go to Top

Kto sme

Sme členmi SKSB Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti a budujeme na pevných základoch profesionality. Manažment a zamestnanci absolvovali dlhoročnú prax v bezpečnostných zložkách (Policajný zbor Slovenskej republiky, súkromné bezpečnostné služby).

SG Security s.r.o. je certifikovanou spoločnosťou používajúcou:

 • systém manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001 : 2008
 • systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO / IEC 27001 : 2005
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001 : 2007
 • systém zabezpečenia kvality podľa požiadaviek NATO podľa AQAP 2120 : 2009

v oblasti:

 • Ochrana osôb a majetku, prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany.
 • Obchodná činnosť v oblasti ochrany osôb a majetku.
 • Predaj, projektovanie, montáž a údržba zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov.

 

sgsecurity040s

Ďalší rozvoj osobností manažmentu a výkonného personálu, osvojovanie si vedomostí, získavanie a rozvoj zručností vedúcich k príprave na kvalitný výkon práce, sú podstatou nášho podnikového vzdelávania.

Poskytujeme pre región Banská Bystrica:

 • Informačná služba k aktuálnej bezpečnostnej situácii v regióne vo vzťahu k páchanej násilnej a majetkovej trestnej činnosti
 • Analýza rizík, návrh bezpečnostnej politiky a projekt bezpečnostného systému
 • región Banská Bystrica nonstop v službe, tri zásahové vozidlá
 • Služby podľa zákona 473/2005 Z.z. § 3 strážna služba
  1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
  2. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  3. ochrana osoby,
  4. ochrana majetku a osoby pri preprave,
  5. ochrana prepravy majetku a osoby,
  6. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
  7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, alebo chráneného miesta,
  8. vypracúvanie plánu ochrany,
  9. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
 • Služby podľa zíkona 473/2005 Z.z. § 4 detektívna služba
  1. hľadanie osoby,
  2. hľadanie majetku,
  3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
  6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
 • Služby podľa zákona 473/2005 Z.z. § 5 odborná príprava a poradenstvo
  1. príprava na výkon strážnej služby,
  2. príprava na výkon detektívnej služby,
  3. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
  4. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.
 • Služby podľa zákona 473/2005 Z.z. § 7 technická služba
  1. projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

sgsecurity050s