Go to Top

Odborná príprava a poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje odbornú prípravu a poradenstvo s výnimkou akreditovaných kurzov na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS.

V zmysle §5 Zák. 473/2005 Z.z. v oblasti odbornej prípravy a poradenstva poskytujeme:

  • a) prípravu na výkon strážnej služby
  • b) prípravu na výkon detektívnej služby
  • c) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
  • d) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Podľa §5 a) c) poskytujeme súkromným bezpečnostným službám Odbornú prípravu osôb ochraňujúcich bankové objekty z právnych a taktických aspektov pri vykonávaní zásahov, praktického výcviku taktiky a techniky zásahov a právnych predpisov v oblasti súkromnej bezpečnosti v rozsahu najmenej tri hodiny v mesiaci. (V zmysle doručených rozhodnutí o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie strážnej služby KR PZ).