Go to Top

Fyzická ochrana objektu

Vykonávame fyzickú ochranu určených priestorov, objektov či majetku. Službu vykonávame obchôdzkovou službou a kontrolou na vstupe do objektu tak, aby nedochádzalo ku krádežiam, poškodeniu, či zneužitiu majetku klienta.
Náš zamestnanec počas obchôdzky kontroluje zabezpečenie a neporušenosť vstupov do objektov, uzatvorenie vstupných brán do areálu a pod.
Strážnik zabraňuje neoprávnenému odchodu zamestnancov a úniku materiálu, tovarov a výrobkov. Kontroluje a eviduje pohyb osôb a motorových vozidiel v stráženom priestore. Zároveň kontroluje oprávnenosť vstupu osôb i vozidiel do chráneného priestoru, či objektu. Pri kontrole vozidiel vykonáva kontrolu nákladov a sprievodných dokladov nákladu na vstupe i výstupe.
V rámci služby vykonávame recepčnú činnosť, výdaj a príjem kľúčov, kontrolu tašiek zamestnancov, kontrolu osôb na prítomnosť alkoholu či iných návykových látok.
Súčasťou našich služieb sú aj protipožiarne kontrolné obchôdzky.

sgsecurity017s

sgsecurity031s

sgsecurity022s

sgsecurity010s