Go to Top

SG Strelecký klub

SG Strelecký klub, Nad Plážou č.15/1, 974 01, Banská Bystrica

Stiahnite si prihlášku. Word_2013_file_icon

I. ORGANIZÁCIA KLUBU A RIADENIE ČINNOSTI KLUBU PROFIL KLUBU

1 Športovo – strelecký klub (ŠSK):
a) je základným článkom organizačnej výstavby SSZ,
b) združuje záujemcov o športovú streľbu,
c) musí mať minimálne 5 (päť) členov,
d) môže nadobudnúť samostatnú právnu subjektivitu,
e) v rámci svojej pôsobnosti organizuje rozvoj športovej streľby,
f) organizuje podujatia v športovej streľbe i ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou SSZ,
g) spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí a v rámci toho organizuje aj
medzinárodné strelecké podujatia.
2 Ak má ŠSK samostatnú právnu subjektivitu, riadi sa vlastnými stanovami.
3 Najvyšším orgánom ŠSK je členská schôdza. Schádza sa podľa potreby. Zo svojich členov
volí predsedu, podpredsedu, členov výboru a členov revíznej komisie. Volí svojich delegátov na konferenciu ÚO SSZ. Členská schôdza je oprávnená vo zvlášť odôvodnených prípadoch odvolať z funkcie členov výboru, alebo svojich delegátov na územnú konferenciu aj v priebehu ich funkčného obdobia. Členská schôdza schvaľuje výšku klubového príspevku člena SSZ.
4 ŠSK v súlade s platnými právnymi predpismi môže vykonávať podnikateľskú činnosť.
5 Štatutárnym zástupcom ŠSK je predseda ŠSK.
6 Výbor ŠSK riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami. Za plnenie úloh
zodpovedá členskej schôdzi, ktorej podáva správu o ich plnení.
Zo svojich členov si volí tajomníka, hospodára, prípadne aj ďalších funkcionárov.

– SG Strelecký klub vznikol dňa 05.10.2010.
– Klub je dobrovoľné združenie občanov Slovenskej republiky.
– Združuje občanov , ktorý majú záujem o športovú streleckú činnosť.

Orgány klubu:

  • Predseda klubu, oprávnený konať: Ivan Dedina
  • Podpredseda klubu: Lukáš Slávik
  • Tajomník klubu: Arpád Sárkozi
  • Hospodár klubu – pokladník: Mária Tomčíková

– Na žiadosť výboru sa volia ďalší členovia výboru.
– Predsedu klubu , podpredsedu klubu a tajomníka klubu volí výbor klubu medzi sebou.
– Pri hlasovaní vo výbore klubu , pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu klubu.
– Výročná členská schôdza klubu zasadá jeden krát ročne a zvoláva ju predseda klubu, počas neprítomnosti, alebo dlhotrvajúcej práceneschopnosti predsedu zvoláva výročnú členskú schôdzu podpredseda klubu.
– Pri hlasovaní o členoch výboru rozhoduje nadpolovičná väčšina platných členov SG Strelecký klub.
– Výročná členská schôdza je uznášaniaschopná len pri nadpolovičnej väčšine hlasov prítomných členov klubu na výročnej schôdzi.
– Závery jednotlivých hlasovaní sú platné pri nadpolovičnej väčšine hlasov prítomných na výročnej členskej schôdzi.
– Sídlo a adresa klubu je: SG Strelecký klub, Nad Plážou č.15/1, Banská Bystrica, 974 01
– Registrácia klubu je platná podľa stanov SSZ, Wolkrova 4, 851 01, Bratislava

II. ČLENSTVO V KLUBE

– Členom klubu SG Strelecký klub sa môže stať občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. – Občan podá prihlášku do klubu SG Strelecký klub predsedovi klubu a zároveň súhlasí so zásadami a stanovami klubu SG Strelecký klub, zaväzuje sa dodržiavať bezpečnostné predpisy na strelniciach, zaplatí členský príspevok do klubu , podpíše bezpečnostné pravidlá o zaobchádzaní so zbraňou na strelnici.
– Každý člen klubu SG Strelecký klub obdrží po zaplatení členského za jeden rok členský klubový preukaz, ktorým sa preukazuje pri vstupe na strelnicu.

Práva členov klubu:
– Každý člen klubu SG Strelecký klub má klubový preukaz, platný od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka, po uhradení členského príspevku a členstvo v klube sa obnovuje každý rok.
– Má bezplatný vstup na strelnicu klubu v schválené dni.
– Využíva zariadenie klubovej strelnice.
– Zúčastňuje sa na ďalšej činnosti klubu – bezpečnostné školenia.

Povinnosti členov klubu:
– Dodržiavať bezpečnostné predpisy na strelnici.
– Chrániť majetok klubu SG Strelecký klub a zariadenie strelnice.
– Zúčastňovať sa na klubovej činnosti, tréningoch, súťažiach, brigádach. – Každý rok zaplatiť členský príspevok.

Zánik členstva v klube:
– Členstvo v klube zaniká nezaplatením členského príspevku za príslušný rok. – Na vlastnú žiadosť člena – písomne.
– Pri závažnom porušení stanov klubu SG Strelecký klub.
– Pri závažnom porušení bezpečnostných pravidiel na strelnici.
– Smrťou člena klubu.

III. HOSPODÁRENIE KLUBU

– Zdroj príjmov klubu SG Strelecký klub je členský príspevok členov klubu. – Finančné dary.
– Príjmy z iných činností klubu (štartovné).
– Za hospodárenie klubu zodpovedá predseda klubu , výbor klubu.
– Všetky zmluvné a finančné vzťahy podpisuje predseda klubu (v neprítomnosti podpredseda klubu).

IV. ČINNOSŤ KLUBU

– Činnosť klubu SG Strelecký klub je zameraná na praktický a športový výcvik v streľbe z krátkych guľových zbraní, malokalibroviek a dlhých guľových zbraní.
– Hlavnou činnosťou klubu je výcvik svojich členov v športovej, bojovej, praktickej a defenzívnej streľbe z ručných strelných zbraní, ako aj pomoc pri výcviku adeptov na zbrojný preukaz, výcvik iných ozbrojených zložiek, súkromných bezpečnostných služieb, pracovníkov bánk a finančných inštitúcii ako aj ostatných občanov.
– Každý klub organizuje strelecké súťaže , podľa platného Kalendára streleckých súťaži.
– Členovia klubu SG Strelecký klub sa zúčastňujú na streleckých súťažiach, bezpečnostných školeniach brigádach a inej činnosti týkajúcej sa klubu SG Strelecký klub.


V. ZÁVER

Stanovy klubu SG Strelecký klub sú platné dňom schválenia ustanovujúcou členskou schôdzou. Stanovy klubu SG Strelecký klub sú záväzné pre každého člena klubu SG Strelecký klub.
Na zmenu stanov a orgánov klubu je potrebná 2/3 platných hlasov riadnych členov klubu SG Strelecký klub.
Stanovy klubu SG Strelecký klub boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi streleckého klubu SG Strelecký klub, konanej dňa 05.10.2010 v Banskej Bystrici Nad Plážou č.15/1, 974 01, Banská Bystrica.

Predseda klubu, oprávnený konať: Ivan Dedina
Podpredseda klubu: Lukáš Slávik
Tajomník klubu: Arpád Sárkozi
Hospodár klubu – pokladník: Mária Tomčíková