Go to Top

Profil spoločnosti

Vypis_z_obchodneho_registra.pdf pdf_icon_s

SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 3 STRÁŽNA SLUŽBA

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, alebo chráneného miesta,
h) vypracúvanie plánu ochrany,
i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 4 DETEKTÍVNA SLUŽBA

a) hľadanie osoby,
b) hľadanie majetku,
c) získavanie údajov, ktroré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 5 ODBORNÁ PRÍPRAVA A PORADENSTVO

a) príprava na výkon strážnej služby,
b) príprava na výkon detektívnej služby,
c) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
d) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 7 TECHNICKÁ SLUŽBA

projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.