Go to Top

Detektívne služby

Naša spoločnosť poskytuje detektívne služby na profesionálnej úrovni a v plnom rozsahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Detektívmi sú zväčša bývalí zamestnanci kriminálnej polície, ktorí disponujú špičkovým technickým vybavením. Túto službu poskytujeme v spolupráci s Ústavom kriminalistiky a kriminológie, s.r.o.

V zmysle §4 Zák. 473/2005 Z.z. v oblasti detektívnej služby poskytujeme:

  • a) hľadanie osoby
  • b) hľadanie majetku
  • c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym         orgánom
  • d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby            alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo